Lutronic Infini özündә 2 aparatı birlәşdirir: biri – mikroiynәli RF-­terapiya (MFR) üçün, ikincisi isә ­ sәthi RF terapiya (SFR) üçün. “İnfini” yalnız hәkimlәrin deyl, hәmçinin pasiyentlәrin dә rahatlığı nәzәrә alınaraq işlәnib hazırlanmışdır, belә ki, bu aparatla iş prosesi sadәdir vә prosedurların yüksәk nәticәsi labüddür.

Kosmetologiya sahәsindә tamamilә yeni metod olan fraksion RF­terapiya dәrinin sağlam görünüşünü geri qaytarır.